Квиз знања-физика за крај обавезног образовања
 1. Бензин капље из резервоара аутомобила. Сваке две секунде на пут падне по једна кап. На основу трагова капи на путу, приказаних на слици, шта можемо закључити окретању аутомобила? Одабери тачно тврђење.
Кретање аутомобила је равномерно успорено.
Кретање аутомобила је равномерно убрзано.
Кретање аутомобила је неравномерно успорено.
Аутомобил се креће сталном брзином.
 1. Одабери формулу по којој се рачуна пређени пут тела које се креће равномерно праволинијски, ако му се зна брзина и протекло време кретања.
\(s=v\cdot t\)
\(s=\dfrac{t}{v}\)
\(s=\dfrac{v}{t}\)
 1. Удаљеност од Земље до Сунца је око \(150000000\,\mathrm{km}\). Колико је секунди потребно светлости да стигне од Сунца до Земље? (Брзина светлости у вакууму је око \(300000\,\mathrm{\frac{km}{s}}\).)
\(\mathrm{s}\)
 1. Одабери тачну тврдњу.
\(1,5\,\mathrm{km} < 15900\,\mathrm{cm}\)
\(2500\,\mathrm{g} = 25\,\mathrm{kg}\)
\(0,5\,\mathrm{h} > 1750\,\mathrm{s}\)
\(1,5\,\mathrm{m^3} < 150000\,\mathrm{cm^3}\)
 1. На слици је приказана скала амперметра. Колику јачину струје показује казаљка?
\(\mathrm{A}\)
 1. Јабука пада са гране на земљу. Шта је узрок падања? Одабери тачан одговор.
отпор ваздуха
сила Земљине теже
притисак
инерција
 1. Ако се тело креће праволинијски, равномерно убрзано, и ако му се брзина за 2 секунда повећа са \(20\,\mathrm{\frac{m}{s}}\) на \(30\,\mathrm{\frac{m}{s}}\) колико је његово убрзање?
\(\mathrm{\frac{m}{s^2}}\)
 1. Брзину од \(20\,\mathrm{\frac{m}{s}}\) изрази у километрима на час.
\(\mathrm{\frac{km}{h}}\)
 1. Две куглице су обешене да слободно висе, и оне су због електростатичке интеракције заузеле положај као на слици. Лева куглица је наелектрисана позитивно. Заокружи тачан одговор.
Наелектрисање десне куглице није важно.
Једна куглица је наелектрисана позитивно, а друга негативно,
Једна куглица је наелектрисана позитивно, а друга није наелектрисана,
Обе куглице наелектрисане су позитивно,
 1. Колики пут, изражен у километрима, пређе тело за 20 минута ако се креће равномерно праволинијски брзином \(36\,\mathrm{\frac{km}{h}}\)
\(\mathrm{km}\)
 1. При непроменљивом путу, код равномерног праволинијског кретања, брзина тела и време кретања су обрнуто пропорционалне величине. Ако се време кретања повећа 4 пута, интензитет брзине ће се
смањити 2 пута,
смањити 4 пута,
повећатии 2 пута,
повећати 4 пута,
 1. Дечак избацује лопту вертикално у вис. Који је од следећих исказа, у том случају, истинит?
Потенцијална енергија лопте је константна.
Потенцијална енергија лопте претвара се у кинетичку енергију.
Кинетичка енергија лопте је константна.
Кинетичка енергија лопте претвара се у потенцијалну енергију.
 1. Аутомобил за 5 min пређе пут дужине 5km. Одабери тачну тврдњу.
Кретање аутомобила је равномерно.
Кретање аутомобила је равномерно променљиво.
Немогуће је одредити врсту кретања аутомобила.
Кретање аутомобила је променљиво.
 1. Према графику зависности пређеног пута од времена кретања тела, са слике, одреди за које време ће тело прећи пут од \(9\,\mathrm{km}\).
\(\mathrm{h}\)
 1. На столу леже три цигле исте тежине. Оне су постављене на различите начине као што је приказано на слици. Која од ове три цигле врши највећи притисак на сто?
цигла I
цигла III
све цигле врше исти притисак
цигла II
 1. На слици су приказана два тела једнаких запремина која пливају у некој течности. Одабери тачну тврдњу.
Не може се одредити која сила потиска је већа.
На тело 1 делује већа сила потиска.
Силе потиска на тела 1 и 2 су једнаке.
На тело 2 делује већа сила потиска.
 1. Шта имају различито тежина тела које мирује и сила којом Земља привлачи то тело (сила Земљине теже)?
Смер
Интензитет
Нападну тачку
Правац
 1. На сликама су приказана два магнета.Одабери тачно тврђење.
Магнети на слици 2 се привлаче.
Магнетна сила никад није привлачна.
Магнети на слици 3 се привлаче.
Магнети на слици 1 се привлаче.
 1. На слици је приказан кантар у равнотежном положају. Дужина крака b je 5 cm а крака a је 50 cm. Маса покретног тега А је 100 грама. Колика је маса непокретног тега В?
\(\mathrm{kg}\)
 1. На слици је приказана посуда у коју је сипана вода. На којој слици су нивои воде у сваком делу посуде исправно нацртани? Одабери тачан одговор.
посуда 1
посуда 2
посуда 3
посуда 4