Квиз знања-физика за крај обавезног образовања
 1. На столу леже три цигле исте тежине. Оне су постављене на различите начине као што је приказано на слици. Која од ове три цигле врши највећи притисак на сто?
цигла II
цигла I
све цигле врше исти притисак
цигла III
 1. Две куглице су обешене да слободно висе, и оне су због електростатичке интеракције заузеле положај као на слици. Лева куглица је наелектрисана позитивно. Заокружи тачан одговор.
Једна куглица је наелектрисана позитивно, а друга негативно,
Једна куглица је наелектрисана позитивно, а друга није наелектрисана,
Наелектрисање десне куглице није важно.
Обе куглице наелектрисане су позитивно,
 1. На слици је приказан кантар у равнотежном положају. Дужина крака b je 5 cm а крака a је 50 cm. Маса покретног тега А је 100 грама. Колика је маса непокретног тега В?
\(\mathrm{kg}\)
 1. Аутомобил за 5 min пређе пут дужине 5km. Одабери тачну тврдњу.
Кретање аутомобила је равномерно променљиво.
Кретање аутомобила је равномерно.
Кретање аутомобила је променљиво.
Немогуће је одредити врсту кретања аутомобила.
 1. Ако се тело креће праволинијски, равномерно убрзано, и ако му се брзина за 2 секунда повећа са \(20\,\mathrm{\frac{m}{s}}\) на \(30\,\mathrm{\frac{m}{s}}\) колико је његово убрзање?
\(\mathrm{\frac{m}{s^2}}\)
 1. При непроменљивом путу, код равномерног праволинијског кретања, брзина тела и време кретања су обрнуто пропорционалне величине. Ако се време кретања повећа 4 пута, интензитет брзине ће се
смањити 2 пута,
смањити 4 пута,
повећати 4 пута,
повећатии 2 пута,
 1. На сликама су приказана два магнета.Одабери тачно тврђење.
Магнетна сила никад није привлачна.
Магнети на слици 2 се привлаче.
Магнети на слици 1 се привлаче.
Магнети на слици 3 се привлаче.
 1. Према графику зависности пређеног пута од времена кретања тела, са слике, одреди за које време ће тело прећи пут од \(9\,\mathrm{km}\).
\(\mathrm{h}\)
 1. Брзину од \(20\,\mathrm{\frac{m}{s}}\) изрази у километрима на час.
\(\mathrm{\frac{km}{h}}\)
 1. Бензин капље из резервоара аутомобила. Сваке две секунде на пут падне по једна кап. На основу трагова капи на путу, приказаних на слици, шта можемо закључити окретању аутомобила? Одабери тачно тврђење.
Кретање аутомобила је равномерно успорено.
Аутомобил се креће сталном брзином.
Кретање аутомобила је неравномерно успорено.
Кретање аутомобила је равномерно убрзано.
 1. На слици је приказана скала амперметра. Колику јачину струје показује казаљка?
\(\mathrm{A}\)
 1. Дечак избацује лопту вертикално у вис. Који је од следећих исказа, у том случају, истинит?
Потенцијална енергија лопте претвара се у кинетичку енергију.
Кинетичка енергија лопте претвара се у потенцијалну енергију.
Потенцијална енергија лопте је константна.
Кинетичка енергија лопте је константна.
 1. Удаљеност од Земље до Сунца је око \(150000000\,\mathrm{km}\). Колико је секунди потребно светлости да стигне од Сунца до Земље? (Брзина светлости у вакууму је око \(300000\,\mathrm{\frac{km}{s}}\).)
\(\mathrm{s}\)
 1. На слици је приказана посуда у коју је сипана вода. На којој слици су нивои воде у сваком делу посуде исправно нацртани? Одабери тачан одговор.
посуда 1
посуда 3
посуда 2
посуда 4
 1. Јабука пада са гране на земљу. Шта је узрок падања? Одабери тачан одговор.
сила Земљине теже
инерција
отпор ваздуха
притисак
 1. На слици су приказана два тела једнаких запремина која пливају у некој течности. Одабери тачну тврдњу.
Силе потиска на тела 1 и 2 су једнаке.
На тело 2 делује већа сила потиска.
Не може се одредити која сила потиска је већа.
На тело 1 делује већа сила потиска.
 1. Колики пут, изражен у километрима, пређе тело за 20 минута ако се креће равномерно праволинијски брзином \(36\,\mathrm{\frac{km}{h}}\)
\(\mathrm{km}\)
 1. Шта имају различито тежина тела које мирује и сила којом Земља привлачи то тело (сила Земљине теже)?
Нападну тачку
Интензитет
Правац
Смер
 1. Одабери тачну тврдњу.
\(1,5\,\mathrm{km} < 15900\,\mathrm{cm}\)
\(0,5\,\mathrm{h} > 1750\,\mathrm{s}\)
\(2500\,\mathrm{g} = 25\,\mathrm{kg}\)
\(1,5\,\mathrm{m^3} < 150000\,\mathrm{cm^3}\)
 1. Одабери формулу по којој се рачуна пређени пут тела које се креће равномерно праволинијски, ако му се зна брзина и протекло време кретања.
\(s=\dfrac{t}{v}\)
\(s=\dfrac{v}{t}\)
\(s=v\cdot t\)