Квиз знања-физика за крај обавезног образовања
 1. При непроменљивом путу, код равномерног праволинијског кретања, брзина тела и време кретања су обрнуто пропорционалне величине. Ако се време кретања повећа 4 пута, интензитет брзине ће се
смањити 4 пута,
повећати 4 пута,
смањити 2 пута,
повећатии 2 пута,
 1. Колики пут, изражен у километрима, пређе тело за 20 минута ако се креће равномерно праволинијски брзином \(36\,\mathrm{\frac{km}{h}}\)
\(\mathrm{km}\)
 1. Удаљеност од Земље до Сунца је око \(150000000\,\mathrm{km}\). Колико је секунди потребно светлости да стигне од Сунца до Земље? (Брзина светлости у вакууму је око \(300000\,\mathrm{\frac{km}{s}}\).)
\(\mathrm{s}\)
 1. На слици је приказана скала амперметра. Колику јачину струје показује казаљка?
\(\mathrm{A}\)
 1. Дечак избацује лопту вертикално у вис. Који је од следећих исказа, у том случају, истинит?
Кинетичка енергија лопте је константна.
Кинетичка енергија лопте претвара се у потенцијалну енергију.
Потенцијална енергија лопте претвара се у кинетичку енергију.
Потенцијална енергија лопте је константна.
 1. На сликама су приказана два магнета.Одабери тачно тврђење.
Магнетна сила никад није привлачна.
Магнети на слици 3 се привлаче.
Магнети на слици 2 се привлаче.
Магнети на слици 1 се привлаче.
 1. На слици су приказана два тела једнаких запремина која пливају у некој течности. Одабери тачну тврдњу.
На тело 1 делује већа сила потиска.
Не може се одредити која сила потиска је већа.
Силе потиска на тела 1 и 2 су једнаке.
На тело 2 делује већа сила потиска.
 1. Две куглице су обешене да слободно висе, и оне су због електростатичке интеракције заузеле положај као на слици. Лева куглица је наелектрисана позитивно. Заокружи тачан одговор.
Једна куглица је наелектрисана позитивно, а друга негативно,
Наелектрисање десне куглице није важно.
Обе куглице наелектрисане су позитивно,
Једна куглица је наелектрисана позитивно, а друга није наелектрисана,
 1. Одабери тачну тврдњу.
\(2500\,\mathrm{g} = 25\,\mathrm{kg}\)
\(0,5\,\mathrm{h} > 1750\,\mathrm{s}\)
\(1,5\,\mathrm{km} < 15900\,\mathrm{cm}\)
\(1,5\,\mathrm{m^3} < 150000\,\mathrm{cm^3}\)
 1. Аутомобил за 5 min пређе пут дужине 5km. Одабери тачну тврдњу.
Кретање аутомобила је равномерно променљиво.
Кретање аутомобила је променљиво.
Немогуће је одредити врсту кретања аутомобила.
Кретање аутомобила је равномерно.
 1. Према графику зависности пређеног пута од времена кретања тела, са слике, одреди за које време ће тело прећи пут од \(9\,\mathrm{km}\).
\(\mathrm{h}\)
 1. На слици је приказан кантар у равнотежном положају. Дужина крака b je 5 cm а крака a је 50 cm. Маса покретног тега А је 100 грама. Колика је маса непокретног тега В?
\(\mathrm{kg}\)
 1. Одабери формулу по којој се рачуна пређени пут тела које се креће равномерно праволинијски, ако му се зна брзина и протекло време кретања.
\(s=\dfrac{t}{v}\)
\(s=v\cdot t\)
\(s=\dfrac{v}{t}\)
 1. Јабука пада са гране на земљу. Шта је узрок падања? Одабери тачан одговор.
сила Земљине теже
притисак
инерција
отпор ваздуха
 1. Бензин капље из резервоара аутомобила. Сваке две секунде на пут падне по једна кап. На основу трагова капи на путу, приказаних на слици, шта можемо закључити окретању аутомобила? Одабери тачно тврђење.
Кретање аутомобила је равномерно убрзано.
Аутомобил се креће сталном брзином.
Кретање аутомобила је равномерно успорено.
Кретање аутомобила је неравномерно успорено.
 1. Шта имају различито тежина тела које мирује и сила којом Земља привлачи то тело (сила Земљине теже)?
Интензитет
Смер
Правац
Нападну тачку
 1. Брзину од \(20\,\mathrm{\frac{m}{s}}\) изрази у километрима на час.
\(\mathrm{\frac{km}{h}}\)
 1. На столу леже три цигле исте тежине. Оне су постављене на различите начине као што је приказано на слици. Која од ове три цигле врши највећи притисак на сто?
цигла I
све цигле врше исти притисак
цигла II
цигла III
 1. Ако се тело креће праволинијски, равномерно убрзано, и ако му се брзина за 2 секунда повећа са \(20\,\mathrm{\frac{m}{s}}\) на \(30\,\mathrm{\frac{m}{s}}\) колико је његово убрзање?
\(\mathrm{\frac{m}{s^2}}\)
 1. На слици је приказана посуда у коју је сипана вода. На којој слици су нивои воде у сваком делу посуде исправно нацртани? Одабери тачан одговор.
посуда 3
посуда 1
посуда 2
посуда 4