Квиз знања-физика за крај обавезног образовања
 1. На столу леже три цигле исте тежине. Оне су постављене на различите начине као што је приказано на слици. Која од ове три цигле врши највећи притисак на сто?
цигла II
цигла I
цигла III
све цигле врше исти притисак
 1. Удаљеност од Земље до Сунца је око \(150000000\,\mathrm{km}\). Колико је секунди потребно светлости да стигне од Сунца до Земље? (Брзина светлости у вакууму је око \(300000\,\mathrm{\frac{km}{s}}\).)
\(\mathrm{s}\)
 1. На слици су приказана два тела једнаких запремина која пливају у некој течности. Одабери тачну тврдњу.
Силе потиска на тела 1 и 2 су једнаке.
На тело 2 делује већа сила потиска.
На тело 1 делује већа сила потиска.
Не може се одредити која сила потиска је већа.
 1. Брзину од \(20\,\mathrm{\frac{m}{s}}\) изрази у километрима на час.
\(\mathrm{\frac{km}{h}}\)
 1. Аутомобил за 5 min пређе пут дужине 5km. Одабери тачну тврдњу.
Кретање аутомобила је променљиво.
Кретање аутомобила је равномерно променљиво.
Кретање аутомобила је равномерно.
Немогуће је одредити врсту кретања аутомобила.
 1. На слици је приказан кантар у равнотежном положају. Дужина крака b je 5 cm а крака a је 50 cm. Маса покретног тега А је 100 грама. Колика је маса непокретног тега В?
\(\mathrm{kg}\)
 1. На слици је приказана посуда у коју је сипана вода. На којој слици су нивои воде у сваком делу посуде исправно нацртани? Одабери тачан одговор.
посуда 4
посуда 1
посуда 3
посуда 2
 1. Одабери тачну тврдњу.
\(1,5\,\mathrm{km} < 15900\,\mathrm{cm}\)
\(1,5\,\mathrm{m^3} < 150000\,\mathrm{cm^3}\)
\(0,5\,\mathrm{h} > 1750\,\mathrm{s}\)
\(2500\,\mathrm{g} = 25\,\mathrm{kg}\)
 1. Јабука пада са гране на земљу. Шта је узрок падања? Одабери тачан одговор.
сила Земљине теже
отпор ваздуха
инерција
притисак
 1. Одабери формулу по којој се рачуна пређени пут тела које се креће равномерно праволинијски, ако му се зна брзина и протекло време кретања.
\(s=\dfrac{v}{t}\)
\(s=\dfrac{t}{v}\)
\(s=v\cdot t\)
 1. При непроменљивом путу, код равномерног праволинијског кретања, брзина тела и време кретања су обрнуто пропорционалне величине. Ако се време кретања повећа 4 пута, интензитет брзине ће се
повећати 4 пута,
смањити 2 пута,
повећатии 2 пута,
смањити 4 пута,
 1. На слици је приказана скала амперметра. Колику јачину струје показује казаљка?
\(\mathrm{A}\)
 1. Према графику зависности пређеног пута од времена кретања тела, са слике, одреди за које време ће тело прећи пут од \(9\,\mathrm{km}\).
\(\mathrm{h}\)
 1. Шта имају различито тежина тела које мирује и сила којом Земља привлачи то тело (сила Земљине теже)?
Интензитет
Нападну тачку
Смер
Правац
 1. Дечак избацује лопту вертикално у вис. Који је од следећих исказа, у том случају, истинит?
Кинетичка енергија лопте је константна.
Кинетичка енергија лопте претвара се у потенцијалну енергију.
Потенцијална енергија лопте претвара се у кинетичку енергију.
Потенцијална енергија лопте је константна.
 1. Колики пут, изражен у километрима, пређе тело за 20 минута ако се креће равномерно праволинијски брзином \(36\,\mathrm{\frac{km}{h}}\)
\(\mathrm{km}\)
 1. Две куглице су обешене да слободно висе, и оне су због електростатичке интеракције заузеле положај као на слици. Лева куглица је наелектрисана позитивно. Заокружи тачан одговор.
Наелектрисање десне куглице није важно.
Једна куглица је наелектрисана позитивно, а друга негативно,
Једна куглица је наелектрисана позитивно, а друга није наелектрисана,
Обе куглице наелектрисане су позитивно,
 1. На сликама су приказана два магнета.Одабери тачно тврђење.
Магнетна сила никад није привлачна.
Магнети на слици 3 се привлаче.
Магнети на слици 2 се привлаче.
Магнети на слици 1 се привлаче.
 1. Бензин капље из резервоара аутомобила. Сваке две секунде на пут падне по једна кап. На основу трагова капи на путу, приказаних на слици, шта можемо закључити окретању аутомобила? Одабери тачно тврђење.
Кретање аутомобила је неравномерно успорено.
Аутомобил се креће сталном брзином.
Кретање аутомобила је равномерно убрзано.
Кретање аутомобила је равномерно успорено.
 1. Ако се тело креће праволинијски, равномерно убрзано, и ако му се брзина за 2 секунда повећа са \(20\,\mathrm{\frac{m}{s}}\) на \(30\,\mathrm{\frac{m}{s}}\) колико је његово убрзање?
\(\mathrm{\frac{m}{s^2}}\)