Квиз знања-физика за крај обавезног образовања
 1. Колики пут, изражен у километрима, пређе тело за 20 минута ако се креће равномерно праволинијски брзином \(36\,\mathrm{\frac{km}{h}}\)
\(\mathrm{km}\)
 1. Две куглице су обешене да слободно висе, и оне су због електростатичке интеракције заузеле положај као на слици. Лева куглица је наелектрисана позитивно. Заокружи тачан одговор.
Једна куглица је наелектрисана позитивно, а друга није наелектрисана,
Једна куглица је наелектрисана позитивно, а друга негативно,
Обе куглице наелектрисане су позитивно,
Наелектрисање десне куглице није важно.
 1. Према графику зависности пређеног пута од времена кретања тела, са слике, одреди за које време ће тело прећи пут од \(9\,\mathrm{km}\).
\(\mathrm{h}\)
 1. На слици су приказана два тела једнаких запремина која пливају у некој течности. Одабери тачну тврдњу.
Не може се одредити која сила потиска је већа.
На тело 1 делује већа сила потиска.
Силе потиска на тела 1 и 2 су једнаке.
На тело 2 делује већа сила потиска.
 1. На сликама су приказана два магнета.Одабери тачно тврђење.
Магнети на слици 1 се привлаче.
Магнети на слици 2 се привлаче.
Магнети на слици 3 се привлаче.
Магнетна сила никад није привлачна.
 1. Ако се тело креће праволинијски, равномерно убрзано, и ако му се брзина за 2 секунда повећа са \(20\,\mathrm{\frac{m}{s}}\) на \(30\,\mathrm{\frac{m}{s}}\) колико је његово убрзање?
\(\mathrm{\frac{m}{s^2}}\)
 1. На столу леже три цигле исте тежине. Оне су постављене на различите начине као што је приказано на слици. Која од ове три цигле врши највећи притисак на сто?
цигла II
цигла III
све цигле врше исти притисак
цигла I
 1. На слици је приказан кантар у равнотежном положају. Дужина крака b je 5 cm а крака a је 50 cm. Маса покретног тега А је 100 грама. Колика је маса непокретног тега В?
\(\mathrm{kg}\)
 1. Аутомобил за 5 min пређе пут дужине 5km. Одабери тачну тврдњу.
Немогуће је одредити врсту кретања аутомобила.
Кретање аутомобила је равномерно променљиво.
Кретање аутомобила је равномерно.
Кретање аутомобила је променљиво.
 1. При непроменљивом путу, код равномерног праволинијског кретања, брзина тела и време кретања су обрнуто пропорционалне величине. Ако се време кретања повећа 4 пута, интензитет брзине ће се
смањити 2 пута,
смањити 4 пута,
повећатии 2 пута,
повећати 4 пута,
 1. Јабука пада са гране на земљу. Шта је узрок падања? Одабери тачан одговор.
сила Земљине теже
притисак
инерција
отпор ваздуха
 1. Бензин капље из резервоара аутомобила. Сваке две секунде на пут падне по једна кап. На основу трагова капи на путу, приказаних на слици, шта можемо закључити окретању аутомобила? Одабери тачно тврђење.
Кретање аутомобила је неравномерно успорено.
Кретање аутомобила је равномерно успорено.
Аутомобил се креће сталном брзином.
Кретање аутомобила је равномерно убрзано.
 1. Брзину од \(20\,\mathrm{\frac{m}{s}}\) изрази у километрима на час.
\(\mathrm{\frac{km}{h}}\)
 1. Шта имају различито тежина тела које мирује и сила којом Земља привлачи то тело (сила Земљине теже)?
Правац
Смер
Нападну тачку
Интензитет
 1. Удаљеност од Земље до Сунца је око \(150000000\,\mathrm{km}\). Колико је секунди потребно светлости да стигне од Сунца до Земље? (Брзина светлости у вакууму је око \(300000\,\mathrm{\frac{km}{s}}\).)
\(\mathrm{s}\)
 1. Дечак избацује лопту вертикално у вис. Који је од следећих исказа, у том случају, истинит?
Потенцијална енергија лопте је константна.
Кинетичка енергија лопте је константна.
Кинетичка енергија лопте претвара се у потенцијалну енергију.
Потенцијална енергија лопте претвара се у кинетичку енергију.
 1. Одабери формулу по којој се рачуна пређени пут тела које се креће равномерно праволинијски, ако му се зна брзина и протекло време кретања.
\(s=\dfrac{v}{t}\)
\(s=\dfrac{t}{v}\)
\(s=v\cdot t\)
 1. Одабери тачну тврдњу.
\(1,5\,\mathrm{m^3} < 150000\,\mathrm{cm^3}\)
\(2500\,\mathrm{g} = 25\,\mathrm{kg}\)
\(1,5\,\mathrm{km} < 15900\,\mathrm{cm}\)
\(0,5\,\mathrm{h} > 1750\,\mathrm{s}\)
 1. На слици је приказана скала амперметра. Колику јачину струје показује казаљка?
\(\mathrm{A}\)
 1. На слици је приказана посуда у коју је сипана вода. На којој слици су нивои воде у сваком делу посуде исправно нацртани? Одабери тачан одговор.
посуда 3
посуда 4
посуда 1
посуда 2