Квиз знања-Математика за крај шестог разреда
 1. Одабери тачну реченицу (тврдњу).
Дијагонале паралелограма се секу под правим углом.
Троугао чији су углови 26o и 128o је једнакокраки.
Збир оштрих углова у тупоуглом троуглу је већи од 90o.
Средња линија трапеза једнака је полуразлици основица.
Једнакокраки троугао је увек оштроугли.
 1. У одељењу од 30 ученика сваки пети није урадио домаћи задатак. Колико ученика, у процентима, није урадило домаћи задатак?
5%
15%
10%
20%
 1. Коју највећу цифру можеш да ставиш уместо \(\ast\) тако да неједнакост \(-987\ast < -9876\) буде тачна?
 1. Ако су две странице троугла 15 cm и 30 cm трећа страница може бити дуга
45 cm
30 cm
50 cm
15 cm
 1. Који број треба додати броју -10 да се добије разлика бројева -18 и 12?
0
40
-20
20
 1. Вредност израза \(-x\cdot (-y)+|x+y|\) за \(x=-1\) и \(y=0,1\) je
1,2
0,8
1
-1
 1. Ако je угао на основици неког једнакокраког троугла 38o онда је тај троугао
не постоји такав троугао
правоугли
тупоугли
оштроугли
 1. Који израз има вредност 3?
\(-2\cdot 1-15:(-3)\)
\(-2\cdot (1-15:3)\)
\(-2\cdot 1-15:3\)
\(-2\cdot (-1)-15:(-3)\)
 1. Милан је првог сата кретања прешао \(\dfrac{1}{2}\) целог пута, другог сата је прешао \(\dfrac{1}{3}\) пута, а у трећем сату преосталих 2 km. Колико је дуг цео пут?
\(\mathrm{km}\)
 1. Који од понуђених израза има вредност 0,012?
\(0,04\cdot 0,3\)
\(0,01+0,02\)
\(0,3\cdot 0,4\)
\(0,12\cdot 0,01\)
\(0,01+0,2\)
 1. Половина трећине неког броја је \(-\dfrac{10}{3}\). Који је то број?
 1. На бројевној правој су представљене тачке чије су координате -3, 3, -8, 5, -5. Тачка чија је координата -5 је најближа са тачком чија је координата
5
-8
3
-3
 1. Како се правилно у децималном запису пише број 2 цела и 3 хиљадита?
2,0300
2,0030
2,0003
2,3000
 1. Постоји кружница која садржи сва темена:
  (одабери тачну тврдњу)
правоугаоника
трапеза
ромба
делтоида
паралелограма