Квиз знања-Математика за kraj 2
  1. Ако је \(x-2y=18\) и \(0,5x+3y=5\), колико износи \(x^2+y^2\)?
361
59
257
84
  1. Kолика је вредност израза \(-3m^2+2m^2+5m^2\) за \(m=-2\)?
-20
16
-16
20
  1. Функција директне пропорционалности \(y=kx\) садржи тачку \(A(1,3)\). Како гласи формула те функције?
\(y=3x\)
\(y=-3x\)
\(y=\dfrac{1}{3}x\)
\(y=-\dfrac{1}{3}x\)
  1. Петар је првог сата кретања прешао половину пута, другог сата је прешао \(\dfrac{2}{3}\) остатка пута, а трећег сата преостала 2 километра. Колико је дуг цео пут?
  1. Одреди параметар \(n\) линеарне функције \(y=kx+n\) aко је њен график паралелан графику функције \(y=-2x+7\) и садржи тачку \(M(2,2)\).
  1. У једној школи има 840 ученика. Број девојчица је за 122 већи од броја дечака. Колико има девојчица у тој школи.
  1. Колико износи решење једначине \(\dfrac{1}{5}x-3=2\) ?
  1. Која од наведених једнакости је тачна?
\(3x+2=5x\)
\(2x+3x=5x^2\)
\(4x-3x=x\)
\(2x\cdot 3x^2=6x^2\)
  1. Којем полиному је једнак израз \[(x-2)^2-3x(5-x)?\]
\(x^2+8x-6\)
\(2x^2-11x+3\)
\(4x^2-19x+4\)
\(-15x^2+9x-4\)
  1. Kоји број треба уписати у празан правоугаоник па да једнакост \(\sqrt{\left(-2\dfrac{1}{4}\right)^2}+\dfrac{3^3}{2^2}=3^{\boxed{\phantom{\small 2}}}\) буде тачна?