Квиз знања-Притисак
  1. Где је већи хидростатички притисак: у живи на дубини од \(10\,\mathrm{cm}\) или у води на дубини од \(1,2\,\mathrm{m}\)? (густина живе је \(13600\,\mathrm{\frac{kg}{m^3}}\), воде \(1000\,\mathrm{\frac{kg}{m^3}}\))
Једнаки су
У живи
У води
  1. Колики је притисак од \(1250\,\mathrm{Pa}\) изражено у \(\mathrm{kPa}\)
\(\mathrm{kPa}\)
  1. На слици су приказане две отворене спојене посуде. У којој тачки је већи хидростатички притисак?
Притисак је једнак у обе тачке
У тачки В
У тачки А
  1. Колики притисак врши тело масе \(100\,\mathrm{g}\) ако мирује ослоњено на хоризонталну подлогу површином od \(1\,\mathrm{dm^2}\)? (\(G=10\,\mathrm{\frac{N}{kg}}\))
\(\mathrm{Pa}\)
  1. Колики притисак врши на хоризонталну подлогу коцка од леда ивице дуге \(1\,\mathrm{m}\) ослоњена једном страном, ако се зна да је густина леда \(\rho=900\,\mathrm{\frac{kg}{m^3}}\)?
\(\mathrm{Pa}\)
  1. Одабери тачну формулу за израчунавање површине када се зна колика сила делује нормално на њу и колики притисак производи.
\(S=\dfrac{F}{p}\)
\(S=\dfrac{p}{F}\)
\(S=p\cdot F\)
  1. Нормално на површину од \(0,5\,\mathrm{m^2}\) делује сила јачине \(100\,\mathrm{N}\). Колики притисак при томе производи?
\(\mathrm{Pa}\)
  1. За колико се, приближно, повећа хидростатички притисак са повећањем дубине у води за 10 метара
\(\mathrm{Pa}\)
  1. Који од понуђених притисака је највећи?
\(0,002\,\mathrm{MPa}\)
\(1200\,\mathrm{Pa}\)
\(1,19\,\mathrm{kPa}\)
  1. Kо врши већи притисак на тло: наставник чија је тежина \(800\,\mathrm{N}\) и површине ђонова \(2,5\,\mathrm{dm^2}\) или ученик чија је тежине \(500\,\mathrm{N}\) површине ђонова \(1,5\,\mathrm{dm^2}\)?
Притисак је једнак
Ученик
Наставник