Квиз знања-Механички рад, енергија и снага
  1. Гравитациона потенцијална енергија тела које слободно пада са висине од \(30\,\mathrm{m}\), на висини од \(10\,\mathrm{m}\)
једнака је кинетичкој енергији
већа је од кинетичке енергије
не зна се да ли је већа или мања од кинетичке енергије
мања је од кинетичке енергије
  1. Колико секунди је радио мотор снаге \(2\,\mathrm{kW}\), ако је извршио рад од \(1,\!2\,\mathrm{MJ}\)?
\(\mathrm{s}\)
  1. Мотор снаге \(5\,\mathrm{kW}\) подигне терет тежине \(400\,\mathrm{N}\) на висину од \(2\,\mathrm{m}\), за \(5\,\mathrm{s}\). Колики му је коефицијент (степен) корисног дејства?
  1. Када се тело креће вертикално навише, Земљина тежа над њим:
не врши рад
врши позитиван рад
врши негативан рад
  1. Прво тело подигне неки терет на неку висину за неко време. Друго тело исти терет подигне на исту висину за четири пута краће време. Изабери тачан одговор.
Прво тело користи 4 пута већу снагу.
Прво тело користи 4 пута мању снагу.
Друго тело користи 4 пута мању снагу.
Оба тела користе исту снагу.
  1. На коју висину треба подићи тело масе \(20\,\mathrm{kg}\) да би имало потенцијалну енергију од \(600\,\mathrm{J}\)? (\(g=10\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}\))
\(\mathrm{m}\)
  1. Колики рад изврши сила од \(150\,\mathrm{N}\), ако помери тело у смеру свог деловања \(20\,\mathrm{m}\)?
\(\mathrm{J}\)
  1. За које време ће тело масе \(5\,\mathrm{kg}\) пасти на Земљу са висине на којој му је потенцијална енергија \(1000\,\mathrm{J}\)? (\(g=10\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}\))
\(\mathrm{s}\)
  1. Када се тело баци вертикално навише
његова кинетичка енергија се претвара у потенцијалну
његова кинетичка енергија се не мења
његова потенцијална енергија се претвара у кинетичку
његова потенцијална енергија се не мења
  1. По ком обрасцу се израчунава кинетичка енергија тела?
\(E_k=\dfrac{mv}{2}\)
\(E_k=\dfrac{mv^2}{2}\)
\(E_k=\dfrac{m^2v}{2}\)
\(E_k=\dfrac{(mv)^2}{2}\)