Квиз знања-Механички рад, енергија и снага
  1. Колики рад изврши сила од \(150\,\mathrm{N}\), ако помери тело у смеру свог деловања \(20\,\mathrm{m}\)?
\(\mathrm{J}\)
  1. Колико секунди је радио мотор снаге \(2\,\mathrm{kW}\), ако је извршио рад од \(1,\!2\,\mathrm{MJ}\)?
\(\mathrm{s}\)
  1. Мотор снаге \(5\,\mathrm{kW}\) подигне терет тежине \(400\,\mathrm{N}\) на висину од \(2\,\mathrm{m}\), за \(5\,\mathrm{s}\). Колики му је коефицијент (степен) корисног дејства?
  1. Када се тело креће вертикално навише, Земљина тежа над њим:
врши негативан рад
не врши рад
врши позитиван рад
  1. Прво тело подигне неки терет на неку висину за неко време. Друго тело исти терет подигне на исту висину за четири пута краће време. Изабери тачан одговор.
Оба тела користе исту снагу.
Прво тело користи 4 пута већу снагу.
Прво тело користи 4 пута мању снагу.
Друго тело користи 4 пута мању снагу.
  1. По ком обрасцу се израчунава кинетичка енергија тела?
\(E_k=\dfrac{mv}{2}\)
\(E_k=\dfrac{m^2v}{2}\)
\(E_k=\dfrac{(mv)^2}{2}\)
\(E_k=\dfrac{mv^2}{2}\)
  1. На коју висину треба подићи тело масе \(20\,\mathrm{kg}\) да би имало потенцијалну енергију од \(600\,\mathrm{J}\)? (\(g=10\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}\))
\(\mathrm{m}\)
  1. За које време ће тело масе \(5\,\mathrm{kg}\) пасти на Земљу са висине на којој му је потенцијална енергија \(1000\,\mathrm{J}\)? (\(g=10\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}\))
\(\mathrm{s}\)
  1. Када се тело баци вертикално навише
његова потенцијална енергија се претвара у кинетичку
његова потенцијална енергија се не мења
његова кинетичка енергија се претвара у потенцијалну
његова кинетичка енергија се не мења
  1. Гравитациона потенцијална енергија тела које слободно пада са висине од \(30\,\mathrm{m}\), на висини од \(10\,\mathrm{m}\)
не зна се да ли је већа или мања од кинетичке енергије
већа је од кинетичке енергије
мања је од кинетичке енергије
једнака је кинетичкој енергији