Квиз знања-Механички рад, енергија и снага
  1. Колико секунди је радио мотор снаге \(2\,\mathrm{kW}\), ако је извршио рад од \(1,\!2\,\mathrm{MJ}\)?
\(\mathrm{s}\)
  1. Када се тело креће вертикално навише, Земљина тежа над њим:
врши позитиван рад
не врши рад
врши негативан рад
  1. Када се тело баци вертикално навише
његова кинетичка енергија се не мења
његова потенцијална енергија се претвара у кинетичку
његова потенцијална енергија се не мења
његова кинетичка енергија се претвара у потенцијалну
  1. По ком обрасцу се израчунава кинетичка енергија тела?
\(E_k=\dfrac{mv^2}{2}\)
\(E_k=\dfrac{m^2v}{2}\)
\(E_k=\dfrac{mv}{2}\)
\(E_k=\dfrac{(mv)^2}{2}\)
  1. За које време ће тело масе \(5\,\mathrm{kg}\) пасти на Земљу са висине на којој му је потенцијална енергија \(1000\,\mathrm{J}\)? (\(g=10\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}\))
\(\mathrm{s}\)
  1. Мотор снаге \(5\,\mathrm{kW}\) подигне терет тежине \(2000\,\mathrm{N}\) на висину од \(4\,\mathrm{m}\), за \(2\,\mathrm{s}\). Колики му је коефицијент (степен) корисног дејства?
  1. Прво тело подигне неки терет на неку висину за неко време. Друго тело исти терет подигне на исту висину за четири пута краће време. Изабери тачан одговор.
Прво тело користи 4 пута мању снагу.
Прво тело користи 4 пута већу снагу.
Друго тело користи 4 пута мању снагу.
Оба тела користе исту снагу.
  1. Колики рад изврши сила од \(150\,\mathrm{N}\), ако помери тело у смеру свог деловања \(20\,\mathrm{m}\)?
\(\mathrm{J}\)
  1. Гравитациона потенцијална енергија тела које слободно пада са висине од \(30\,\mathrm{m}\), на висини од \(10\,\mathrm{m}\)
не зна се да ли је већа или мања од кинетичке енергије
већа је од кинетичке енергије
мања је од кинетичке енергије
једнака је кинетичкој енергији
  1. На коју висину треба подићи тело масе \(20\,\mathrm{kg}\) да би имало потенцијалну енергију од \(600\,\mathrm{J}\)? (\(g=10\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}\))
\(\mathrm{m}\)