Прости бројеви
први број:
други број:
прости бројеви
већи или једнаки
првом, а мањи или
једнаки другом
броју:
број простих бројева: